Organisatie

Organisatie
Chr. Uitvaartvereniging 'Draagt Elkanders Lasten' is een vereniging met een bestuur, medewerkers en leden.

Het bestuur bestaat uit:
- Romke Akkerman, voorzitter 
- Grietje van der Veen, secretaris 
- penningmeester, vacant  
- Truus Spijksma, algemeen bestuurslid
- Wybe L. Koopmans, algemeen bestuurslid 
- Brenda de Boer, algemeen bestuurslid
- Thea Deelstra, algemeen bestuurslid 

Er zijn 9 medewerkers werkzaam:
- Ineke Faber, uitvaartverzorger
- Jenny Bakker-de Boer, uitvaartverzorger
- Jeannette Reen-Wind, uitvaartverzorger
- Eelco de Vries, uitvaartverzorger
- Leo Boermans, uitvaartverzorger
- Erika Scholts, uitvaartverzorger 
- Dick Bijsterbosch, administratie
- Sietske Dijkstra-Hoekstra, algemeen medewerker
- Hiske Hartmans, algemeen medewerker

Op dit moment heeft de vereniging ruim 15.000 leden
De leden hebben invloed op het beleid van de vereniging via een algemene ledenvergadering. Deze vergadering wordt jaarlijks gehouden, elk lid ontvangt hiervoor een uitnodiging. Bij de jaarlijkse ledenvergadering worden de activiteiten van het bestuur besproken, eventuele nieuwe plannen gepresenteerd en de financiën besproken. De algemene ledenvergadering heeft alle bevoegdheden die niet door de wet of de statuten geregeld zijn en is het hoogste orgaan van de vereniging.